นโยบายส่วนบุคคล

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ทีมงานจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานระบบ
  • ทีมงานสามารถระงับการใช้งานได้โดยที่ไม่ต้อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เนื่องจากระบบฟ้าใสได้มีการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น ทีมงานไม่สามารถรับประกันว่าแหล่งข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ตลอดจนทีมงานไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้ข้อมูลนั้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการได้โดยที่ไม่ต้อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม ส่งข้อมูลการสมัคร (จากตัว Application ฟ้าใส:เลขาส่วนตัว) เท่ากับว่าได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดในข้างต้นแล้ว

การติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน : 129 อาคารกลอรี่เฮ้าส์ ชั้นที่ 5 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
E-mail : superneopu@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้

นโยบายฉบับนี้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ